Receive More Updates


SMS: Send FOLLOW R_E_T_B To 40404 For Free - EMAIL: REALITYTECHBLOGS@GMAIL.COM
prexblog notifications

Home Home » Archives for 2018-03-18

Friday, 23 March 2018

Top Ten Websites For Downloading Seasonal Movies - Realitytechs


Best Top 10 Websites To Download Latest Hollywood, Nollywood & Hindi Movies For Your Mobile Free FREE MOVIES DOWNLOAD SITES FOR FULL LENGTH ENGLISH, INDIAN, NIGERIAN, GHANAIAN FILMS ON MOBILE PHONES AND PC.

Hello Viewers! I have something in stock for movies fans, people who love to watch films to the point that they forget to eat or have their bath. Seasonal movies, Nigerian movies, etc. If You are a lover of movies, you will find this post very interesting. May be you are not even into movies, you can help those of use who are addicted fans with your remaining data on BIS plans or other plans.

So, what do I have in Stock for you?

Below, I will be revealing to you the list of best free sites where you can download Nollywood, Hollywood, GhanaWood and Bollywood movies for your mobile phones and tablets for free in 3gp,
MP4, Avi, MKV and FLV formats. These movies have been compressed for phones and tablets such that they are not too heavy and wont zap all your data.

Here is my list of best 10 free websites to download movies for free:

Top 10 websites for Downloading Seasonal Movies

1. www.moviesmobile.net: This site is very cool because they have thousands of hollywood and hindi films on their site. Films are arranged in order of release making it easy to access new releases.

2. www.3gpmovies.in: If you a fan of indian films, this is the best site to download indian films for free.

3. www.imp4movies.com: Cool website for downloading movies in android and iphone device formats. Get updated films and movies for your phone here.

4. www.moviearena.org: This is another mobile downloading site for HD movies only in lower size.

5. www.mp4arena.org: Great site for downloading mobile films. Loads fast and download rarely breaks off.

6. www.avimobilemovies.com: I love the beautiful reviews and descriptions done on each movie on this site

7. www.3gpmobilemovies.com: Scared of data usage? You can download movies in mobile phone formats from this free sites

8. www.moviespoint.net: If you are looking for a movies site on point, this site has got the widest collection of movies for mobile

9. www.mp4movies.com: Another trusted site to download mp4 movies for your ipod, ipad, techno, infinix, Blackberry, gionee, samsung, android tablets etc

10. www.moviegod.net: Hahaha! What more can I say, check this one out too. Catchy domain name and beautiful delivery.

Visit these websites to get full length romance, drama, action and horror theme full-length movies free of charge. This list of movie download sites is not exhaustive, if you have one that you have enjoyed, please share in the comment section below.

Stay connected to us, we have alot to offer you guys.

Read more

BIDI’O’IN WATAN RAJAB


     Darasi na farko

Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki,wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai,baya da wani abokin tarayya acikin bautarsa,kamar yadda baya da abokin tarayya acikin aiykansa da sunaynesa da siffofinsa.Tsira da amincin Allah su kara tabbata a bisa Bawansa kuma Manzon Annabi Muhammad ﷺ , cika makin Annabawa kuma shugaban dukkan Manzanni,salatin Allah ya kara tabbata agareshi da iyalin gidansa masu tsarki da dukkan sababbansa yardaddun Allah da wadanda suka biyo bayansu da kyautatawa.

WATAN RAJAB
Watan Rajan dayane daga cikin watanni guda hudu masu alfarma acikin watannin shekara,kamar yadda Allah Madaukakin sarki yake fada:-
(ﺇِﻥَّ ﻋِﺪَّﺓَ ﺍﻟﺸُّﻬُﻮﺭِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﺛْﻨَﺎ ﻋَﺸَﺮَ ﺷَﻬْﺮﺍً ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻮْﻡَ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔٌ ﺣُﺮُﻡٌ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﺍﻟْﻘَﻴِّﻢُ ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠِﻤُﻮﺍ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻭَﻗَﺎﺗِﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ ﻛَﺎﻓَّﺔً ﻛَﻤَﺎ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻧَﻜُﻢْ ﻛَﺎﻓَّﺔً ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ) ‏@ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ :36

Ma’ana:
(Lallai ne ƙidãyayyun watanni a wurin Allah watã gõma shã biyu ne a cikin Littãfin Allah, a Rãnar da Ya halicci sammai da ƙasa daga cikinsu akwai huɗu mãsu alfarma. Wannan ne addini madaidaici. Sabõda haka kada ku zãlunci kanku a cikinsu. Kuma ku yãƙi mushirikai gabã ɗaya,kamar yadda suke yãƙar ku gabã ɗaya. Kuma ku sani cẽwa lallai ne Allah Yanã tãre da mãsu taƙawa).

Watanni masu alfarma sune:-
i-Almuharram
ii-Rajab
iii-Zul-iqdah
iv-Zul-Hijjah

Kamar yadda Annabi ﷺ , ya tabbatar a Hadisin Sayyadin Abubakar Saddiq R.A,Manzon Allah ﷺ ,yana cewe:
*(Lallai zamani ya kusanta kamar yadda yake a ranar da Allah ya halicci Sammai da Kassai,shekara wata goma sha biyune,acikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma,guda ukku masu biyene da juna sune,zulqidah zulhijjah da Almuharram,da kuma watan RAJAB wanda yake tsakanin Jimada da Sha’aban)*
@ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( 4662 ‏) ﻭﻣﺴﻠﻢ ‏( 1679 ).

ME YA SA AKE KIRANSU DA WATANNI MASU ALFARMA??

i-An kiraye sune da watanni masu alfarma saboda haramta yaki acikinsu,sai dai idan abokan gaba sun kawo maku hari,to anan babu laifi ku kare kanku.

ii-Saboda da hanin yaki acikin watan Rajab yafi tsanani acikinsa fiye da sauaran dukkan watanne masu alfarma.

ME YA SA AKE KIRAN WATAN RAJAB DA RAJAB??
Ana kiran watan Rajabne da RAJAB saboda labarawa sun kasance suna giramamasa tun a zamanin Jahiliya.
@ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ / 225.

GADA CIKIN BIDI’OIN WATAN RAJAB

1-BIDI’A TA FARKO
“Yin Adduar shiga watan Rajab,da wata addua ta musamman”

An ruwaito wata addua wadda ta shahara abakunann mutane wadda ake karantawa a farkon watan Rajab,ana kiranta adduar shiga watan Rajab,Adduar itace;-
[ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭﺑﻠﻐﻨﺎ ﺭﻣﻀﺎﻥ].

An ruwaito cewa Manzon Allah ﷺ ya kasance idan watan Rajab ya shigo yana karanta wanna addua:
(ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭﺑﻠﻐﻨﺎ ﺭﻣﻀﺎﻥ‏).
@ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ 1/259 ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ‏( 616 ﺯﻭﺍﺋﺪ ‏) ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏( 3939 ‏) ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( 3815 ).

Sai dai Manyan Malaman Hadisi sunce Hadisin Bai ingantaba,saboda riwayar wanine wanda ake kira da
“ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺩ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ”.

Imam Bukhari yana cewa:
”ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ”
“Wato hadisansa Munkaraine”.
@ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ 3/375

Kuma Alhafiz ibn Rajab da Hafiz Ibn Hijir Allah yayi masu Rahama sun raunanshi.
@ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ /234 ).

Imam Nawaawy:
" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ‏( ﺹ 274 ‏) : ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻓﻴﻪ
ﺿﻌﻒ "
-Imam Zahbi:
" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ‏( 3/96 ‏) ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
: ﺃﻳﻀﺎ ﺿﻌﻴﻒ "
-Imam Haithamy:
" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ‏( 2/165 ‏) : ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺟﻬﻠﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ "
-Ahmad Shakir:
" ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ ‏( 4/100 -101 ﺡ 2346 ‏) : ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ
ﺿﻌﻴﻒ ".
-Shuaibu Arna'udh:
" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ‏( 4/180 ﺡ 2346 ‏) : ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ ".
-Nasuriddeeen Albany:
" ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : " ﺿﻌﻴﻒ " . ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‏( 4395 ) .".

Wannan dai Hadisi bai Ingaantaba.
Kuma abune sannan wajan Malamai cewa:
"Dukkan wata Ibada da aka ginata da hujjar wani Hadisi mai rauni wanda babu wani abun dogara akan wannan ibada sai wannan Hadisi to wannan Ibaada Bidi'ace).

A takaice wannan hadisi bai tabbata ba daga Annabi ﷺ ba yana karanta wannan adduar ba a farkon watan rajab ba,kuma karanta wannan adduar bidia ce.

Allah ne mafi sani.
Mu hadu a Darasi na biyu insha Allah.

Read more

Thursday, 22 March 2018

Easiest Way to Hide Photos/Video Folders On Your Android Device


You might have a collection of photos or videos you want to keep private. It is very likely that you have researched on ways to do this. There is a saying,”Everything is possible on Android with apps”, so hiding files is not an exclusion. Here’s a quick tip on how to hide photos or videos on Android without any app.How to Hide Photos/Videos on your Android
First you need a good file manager app. We used ES File Explorer for this experiment.
Move all the photos or videos you want to hide inside one folder. We’re hiding the whole folder. In the screenshot below, we are hiding the thumbnails folder.


Rename the folder, and add a dot(.) in front of it. The folder “thumbnails” is renamed to “.thumbnails”. See screenshot below
That’s all. The folder will no longer show in the gallery. In our case, the “thumbnail” folder disappears from the gallery.

Read more

Wednesday, 21 March 2018

How To Use Both Data & WiFi To Boost Internet Download SpeedLearn How To Use Both Data & WiFi To Boost Internet Download Speed: we are going to share the easiest way to use your Packet data as well as Wifi both at the same time to boost internet download speed. This is possible with an android app which lets you use your mobile data as well as wifi at the same time. Go through the post to know about it.

Today we are going to introduce the android app that may assist you to use your Net pack and WiFi at the same time. Although at least once while using the internet you might have questioned that can we use packet data and WiFi at the same time? Generally, it is not possible because as soon as you turn on your WiFi your packet data got disconnected. So, we are going to introduce you one app that will help you to utilize the packet data and WiFi at the same time. So without wasting any more time let’s know the useful trick.


Requirements

Rooted android device of version 2.2 or higher( Know how to root )
WiFi and Packet Data available at same time
Need to Download Super Download Android App for Android [Paid Version Link] [Free Version Link]


Step 1. First of all, Download and Install Super Download on your android smartphone.


Use Both Data & WiFi For Boost Internet Speed
Step 2. After installing Launch the app, you can see the home screen of the app which will display “No active files“


Use Both Data & WiFi For Boost Internet Speed
Step 3. Now you need to click on settings and there you need to enable the option of “Dual Networks” which requires root access.


Use Both Data & WiFi For Boost Internet Speed
Step 4. Now you can put your desired download link on Super download by simply tapping on a (+) button which is located on the top of the app.


Use Both Data & WiFi For Boost Internet Speed
That’s it! now you can download web files much faster by using WiFi and mobile data at the same time.

Some Instructions

Using Both of the networks, packet data, and WiFi require root access in your android. And also, remember to say “authorize” to the superuser prompt.

As you are using WiFi along with your packet data, you may incur additional charges from your network operator for using packet data only.
To make the software use its full power, this software requires good and balanced WiFi And mobile packet data without any disconnectivity.
If you are having good WiFi, still you need 3G or 4G network to make software to work at it’s fullest

Using Both connections is not supported by some devices

Some web server may not provide too much downloading speed as will your packet data and wifi will give simultaneously.
Currently, only HTTP and https protocols are supported (no FTP or torrent yet)
The Lite version or free one has a file-size limit of 50 megabytes.
Also Read: How to Restrict Data Usage for Specific Apps On Android
Using SpeedifySpeedify makes your Internet faster and more reliable. Easily combine your cellular and Wi-Fi connections for more bandwidth and to keep you online when your Wi-Fi stops working. When your phone or tablet is stuck on a poor Wi-Fi connection, Speedify will seamlessly switch to cellular without skipping a beat.

Step 1. First of all, you need to download and install the app speedify on your Android smartphone.


Speedify - Faster Internet
Price: Free+

Step 2. Now you will see the screen like below. Here you need to enable the “Location permissions” and “Phone state” enable it to continue.


Using Speedify
Step 3. Now it will ask you to allow the connection to set up a VPN simply tap on “OK” to continue.


Using Speedify
Step 4. That’s it you just need to turn on your Mobile data and wifi network at the same time and you will be able to use both Mobile data and WiFi network at the same time.


UsingThat’s it! you are done. Speedify can use multiple Internet connections simultaneously and intelligently distribute your traffic amongst them.

So this is the method that will let you use Packet Data and Wifi at the same time. So without wasting any more time install the mentioned app and use both WiFi and your packet data to increase your internet download speed. Thank you for reading the article.

Always stay connected to Us, we have alot to offer you. 
Read more

How To Transfer/Share Data On MTN line - Easiest And Fastest way


Your subscribed data plan can sometimes be too much for you to exhaust before the expiring date, So don't let the ISP zap off the remaining ones, take a time to share/transfer the remaining ones to your family and friends and help them save money.

This is The Fastest And Easiest Ways You Can Share Data In Mtn..Nad Before You Share A Data Make Sure You Have Already Subscribe To A Data Plan From MTN By Dailling *131# Follow By The Prompts..


To get started, simply:

You have buy any amount of data of your choice, applicable data plan from the table below. Then dial *131*2*1# or you can text REG to 131; to register for the MTN Data Share, after that, you will receive a security PIN code.

Now you have  to change the system generated PIN sent to you to a new PIN, they can easily remember by dialling*131*2*5# or by texting Change OLD_PIN NEW_PIN NEW_PIN to 131. Example:- (Change 0000 1234 1234 to 131.)

 The 0000 is the old PIN while the 1234 is your new PIN.

After changing the PIN, you are required to add beneficiaries to your MTN shared Data Bundle account via USSD menu:- dial *131*2*2# or by texting Add <MSISDN> <PIN> to 131. You can add up to 5 beneficiaries.

Once you have added beneficiaries, you (the sponsor) will be able to share your available data bundle among the added beneficiaries by sending the keyword Share <PIN> to 131 or simply dial USSD code *131*2*3#.

Note:- Only purchased data can be shared, not bonus data or something related to this.

Stay connected to us for more updates.
Read more

Tuesday, 20 March 2018

WARNING!! Hackers Can Now Steal Your Banking Login Using WhatsApp

Warning
Warning ⚠ 


WhatsApp is the most popular messaging platform in the world. However, it has became the target of new scams. If you use WhatsApp, then it is necessary for you to read this whole thread.

WARNING!! Hackers Can Now Steal Your Banking Login Using WhatsApp

If we give one dollar each time then there is a canard about WhatsApp, we could get the total hold of the convertible newsroom. The popular instant messaging application WhatsApp is one of the easy targets for deception, because you get a lot of users in a very short period of time, as the spread of false messages is almost faster than from our Facebook walls.

If you check your phone, you’re probably into several groups, Several families, friends, work, the people that salt spree, so, think about that how easy it is to copy a message and send it to another group, the spread is almost child’s play.

Many WhatsApp users ignorantly click on malicious links which then redirects them to fraud website which is displaying huge discounts coupons in the name of popular shopping sites.

We all know very well that the WhatsApp is the most popular messaging platform through which messages, news travel much faster than any email. So, it is not surprising that this platform is prostrate to scams, deception, and fake messages.

As the hackers are simply taking the advantage of two big organizations simply to convince users to click on the malicious message attachment which actually contains the names of major organizations in India that includes the NDA (National Defense Academy) and NIA (National Investigation Agency).

But, hold on, we all should stay aware of that these malicious documents that are circulating via WhatsApp messages are typically Excel, Word and PDF files.

According to the report by the Economic Times, “central security services in India have circulated a notification to the NDA and NIA, since it is believed that the WhatsApp attacks are attempts to target people in uniform”.

Here is what the officials told the publication, “As these two organisations are very popular and known within the country and abroad and there is a curiosity about them, it is possible that it may affect the mobile phones of people interested in these subjects. However, it has been analysed that the men and women in defence, paramilitary and police forces could be the target groups.”

However, this is not the first time cybercriminals have used WhatsApp to target users. These threats are simply spreads through legitimate-looking word documents which were actually sent via WhatsApp, which could then simply steal all the sensitive information from users, including online banking credentials and other data as we told earlier.
Read more

TOP 10 BEST VPN THAT COULD BE HIDING MALWARE -REALITYTECHSZONE

VPN apps are quite useful for encrypting your web traffic or hiding your identity online, but research has found that over 38% of Android VPN apps contain malware that tracks users. The research group studied 234 VPN apps on the Google Play Store, the results?

18% do not encrypt traffic
84% leak user data
38% reveal malware or malvertising
80% request access to sensitive data like user accounts or text messages
What is worrisome is that most of these apps are highly rated and FREE.


The researchers also compiled a list of the top 10 ones you should avoid. (FYI: Google has taken down some these apps).

 1. OkVpn (4.2 rating)
 2. EasyVpn
 3. SuperVPN
 4. Betternet (4.3 rating; 5 million downloads)
 5. CrossVpn
 6. Archie VPN
 7. HatVPN
 8. sFly Network Booster
 9. One Click VPN (4.3 rating; 1 million downloads)
 10. Fast Secure Payment

I’d personally recommend TunnelBear (Since it isn’t 100% free and has been available for a while one),  Opera’s VPN is also worth a try.
Read more

Here are the steps Facebook is taking to combat fake news sharing

There has been a huge amount of fake news websites on the Internet in recent times, and they share a lot of hogwash. Fake news sharing causes a lot of problems for people. For example, Hilary Clinton was accused of running a child sex ring on some shoddy website. A fallout of that was that one man took a gun into a pizza restaurant and opened fire on people. That is not good.

One of the ways these pseudo-websites spread their data is through Facebook. Usually, some site creates a bogus piece of news, then shares it on Facebook, hoping to generate some laughs and traffic. However, these pieces of nes often produce serious consequences (see gunman in restaurant above). This puts Facebook in a bad light, as it is the easiest place to get news these days. As such, Facebook is taking steps to identify and combat these fake news sites.
Facebook has sworn to prevent misleading news articles from reaching users. Therefore, they have set up an unofficial task force to categorize pages based on their content.

According to a report on Facebook Newsroom, “We categorized pages to identify whether or not they were posting spam or trying to game feed by doing things like asking for likes, comments, or shares”. Basically, this means that they will study the posts and determine if they are actually saying something worth reading or just fishing for those sweet, sweet likes.

Furthermore, the engineers at Facebook developed a model to identify whether posts are authentic or not. This model is based on reader behavior towards the posts. These posts will still appear on your news feed; however, they most likely won’t affect you, since the authentic posts will rank higher. It will consider factors like younr relationship with the sharer of the article, number of likes, shares and comments.

The fake news phenomenon has certainly gathered a few enemies. However, Facebook is on their case. Rest assured, therefore, that in the near future, you are not likely to be seeing stuff like, “President Muhammadu Buhari is DEAD! Click to find out more".
Read more

How To Get 2.5GB For N500 And 7.5GB For N1000 On Glo Valid For 30 DaysHello Friends. I brought you another awoof browsing cheat. I'm glad to share this cheat with you guys. It's Know As "value for money data". Moreover  i hope we all know that Glo is the grandmaster of Data with their overload data bundles.

It's very sad for people who live in an area that GLO data network is bad, thus, you can convert your Glo 3g network to become 4G network for very large speed.

How To Get The 2.5GB With N500 And 7.5GB For N1000

 This is madly  cheap right? Yes it's. The most exciting part of this data is that, it's just like a normal Glo subscription. It works on any phone, PC, tablet etc and doesn't require any VPN to power the phone or PC.

Features Of Glo 2.5GB / 7.5GB Data


 • Doesn't require any VPN before you can browse
 • The data works as normal Glo subscription
 • Both plans are valid for 30 Days
 • The data doesn't zap
 • With just N500, you can get 2.5GB data valid for 30 days
 • With just N1000, you can get 7.5GB data valid for 30 days
 • Works on both 3G / 4G connection. If you have GLO 4G sim with supported phone or Mifi, that's a plus for you.
 • Works on default Glo apn which is gloflat.
 • You can check your Data balance with *127*0# or via SMS by sending INFO to 127.How To Subscribe The Glo 2.5GB or 7.5GB Data In Cheap Way


A Very trusted and reliable trust party-. Subscribe Here.

Always drop your comments, stay connected To Realitytechszone.com.ng, we have alot to offer you guys. 
Read more
Realitytech